To Ty jesteś niebem obserwującym chmury

Studium Socjoterapii

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów. Studium wprowadza w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie daje uczestnikom podstawy rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Etap wstępny

Odbywa się w Rzeszowie w Rzeszowskim Centrum Psychoterapii. Jest to roczne szkolenie pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzania zajęć grupowych, warsztatów oraz treningów, dające także okazję do doświadczenia własnego funkcjonowania w grupie szkoleniowej, a co za tym idzie poszerzenie swoich umiejętności i kompetencji psychospołecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Zajęcia odbywają się w formie weekendowych zjazdów raz w miesiącu. Mają one charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz miniwykładowy. Zawartość merytoryczna kursu umożliwia opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form zajęć treningowych i warsztatowych. Ponadto daje możliwość poruszania się w obszarze diagnozy, kwalifikacji do różnych form leczenia a także uczy podstaw pracy terapeutycznej.

Po ukończeniu Etapu wstępnego można kontynuować szkolenie na Etapie zaawansowanym, który daje specjalistyczne przygotowanie zarówno do diagnozowania, rozumienia i dostosowania interwencji do problematyki podopiecznych, jak i do organizacji placówek typu świetlice socjoterapeutyczne czy poradnie pedagogiczno- psychologiczne.

Etap wstępnykonstrukcja szkolenia:

40 godzin – Trening interpersonalny, umożliwiający doświadczenie siebie w relacji z grupą, określenie swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej

130 godzin – sześć dwudniowych, weekendowych spotkań warsztatowych odbywających się raz w miesiącu, będących wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz poradnictwa, a także podstawowych metod pracy plus jednodniowy warsztat wprowadzający do wakacyjnego zgrupowania szkoleniowego.

Warsztaty te obejmują swoim zakresem poniższe tematy: • elementy psychologii ogólnej • elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej • teoria socjoterapii • diagnoza socjo– i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży • kontakt terapeutyczny • komunikacja interpersonalna • fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące • elementy terapii indywidualnej i grupowej • elementy profilaktyki uzależnień • rysunek w pracy terapeutycznej • teoria i zastosowanie psychodramy • elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji • wykład dotyczący adolescencji • wykład dotyczący procesu grupowego

Razem 170 godzin

Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki w Etapie Zaawansowanym, który odbywa się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Warunkiem ukończenia Etapu wstępnego jest: • pozytywny wynik zaliczenia pracy pisemnej, • zaliczenie zajęć składających się na szkolenie, • uregulowane sprawy formalne

Koszt Etapu Wstępnego to 2500zł płatne w ratach: 100zł – rata kwalifikacyjna, 600zł – trening interpersonalny, 6 rat po 300zł (płatne co miesiąc przed zajęciami).

Rekrutacja do Studium: Osoby chcące wziąć udział w Etapie Wstępnym w Rzeszowie proszone są odesłanie wypełnionego formularza ze strony

https://www.kcp.com.pl/formularz-zgloszeniowy-na-etap-wstepny-studium

 Terminarz na rok 2018:

19-20 stycznia 2018

10-11 lutego 2018

10-11 marca 2018

14-15 kwietnia 2018

19-20 maja 2018

09-10 czerwca 2018

Zespół prowadzący zajęcia:

- mgr Dorota Cynar- psycholog kliniczny I stopnia, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. -

mgr Katarzyna Jakubas- psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

- mgr Dorota Senderecka- psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista terapii uzależnień, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Stowarzyszenia Trenerów i Socjoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Etap zaawansowany

Etap zaawansowany jest szkoleniem specjalistycznym, które można podjąć jedynie po ukończeniu Etapu wstępnego, dającego podstawę teoretyczną i praktyczną dla tej części szkolenia. Roczne szkolenie jest skoncentrowane na zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz ofe¬rowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kurs uczy możliwości terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie nieterapeutycznych sytuacjach. W szkoleniu biorą udział tylko osoby, które ukończyły ETAP WSTĘPNY.

Realizowany jestw Krakowie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i podczas dwóch Intensywnych Treningów Wakacyjnych w Mąchocicach Kapitulnych

Konstrukcja Etapu zaawansowanego

• pierwsze 10-dniowe wakacyjne wyjazdowe zgrupowanie szkoleniowe zawierające: o 9 godzin wykładów : Podstawy procesu terapeutycznego o 18 godzin warsztatów : Socjoterapia grupowa o 9 godzin seminariów : Grupowe procesy socjo- i psychoterapeutyczne o 27 godzin warsztatów: Indywidualny kontakt terapeutyczny o 17 godzin superwizji

• 8 dwudniowych, comiesięcznych spotkań , w tym: o 12 godzin wykładów: Podstawowe zagadnienia psychoanalizy, psychoterapii, socjoterapii i pomocy psychologicznej o 12 godzin wykładów: Psychoanalitycznych teorii rozwojowych o 12 godzin wykładów: Proces socjoterapeutyczny i psychoterapeutyczny o 12 godzin wykładów: Techniki pracy socjoterapeutycznej, m.in.:  psychoprofilaktyka,  zajęcia psychoseksualne,  trening asertywności,  psychorysunek,  psychodrama,  poradnictwo kryzysowe,  diagnoza przyczyn i objawów zaburzeń zachowania u dziecka,  przygotowanie i realizacja sytuacji korekcyjnej,  mechanizmy uzależnień,  organizacja systemu pomocy dziecku i rodzinie. o 48 godzin warsztatów tematycznie związanych z wykładami, polegających na ćwiczeniu technik pracy zarówno w kontakcie indywidualnym (24 godziny) oraz w kontakcie grupowym (24 godziny). o 12 godzin superwizji grupowych o 12 godzin seminariów poświęconych szczegółowym aspektom ww. zagadnień.

W sumie 120 godzin zajęć.

Na tym etapie szkolenia jego uczestnicy otrzymują bogaty zestaw materiałów szkoleniowych w postaci tłumaczeń światowej literatury fachowej wspierających edukację.

• Drugie 10-dniowe wakacyjne wyjazdowe zgrupowanie szkoleniowe zawierające w programie: o 9 godzin wykładów : Psychopatologia o 27 godzin warsztatów: Zjawiska i procedury indywidualnego kontaktu terapeutycznego o 18 godzin superwizji o 16 godzin warsztatów: Zagadnienia procesu terapeutycznego o 10 godzin seminariów na temat analizy przypadku.

Drugi rok obejmuje w sumie 280 godzin zajęć

Całość Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży zawiera się w 450 godzinach szkolenia.

Organizatorem kursu jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. KCP objęte jest akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty, co umożliwia awans zawodowy w placówkach oświatowych.

Dodatkowych informacji udziela kierownik studium Dorota Senderecka tel. 607 604 948

 

 

Studium

  • Prowadzone jest w całości w sposób praktyczny przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów,
  • uczy otwartości i empatii niezbędnych w pracy socjoterapeuty,
  • wyzwala kreatywność niezbędną w kontakcie psychologicznym z dziećmi i młodzieżą,
  • pozwala doświadczyć technik i metod psychodynamicznych,
  • umożliwia zrozumienie psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym,
  • wyposaża w wiedzę o procesie pomagania i zjawiskach zachodzących w relacji terapeutycznej,
  • tworzy kompetencję do prowadzenia konsultacji i rozmów z rodzicami,
  • kończy się uzyskaniem dyplomu Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży,
  • w trakcie zajęć wypracowywana jest wymagana liczba 450- godzin do starania się o rekomendacje trenera i do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.